پوششهای تبدیلی فسفاته را به عنوان لایه زیرین برای رنگ کاری به کار می برند و برای حفاظت از خوردگی به تنهایی کاربرد کمی دارند،  فرایندهای فسفاته کردن، به نام هایی نظیر فسفر دادن.، فسفات کاری پارکر و فسفات کاری بوندریت خوانده می شوند. کاربرد عمده فسفات کردن برای فولاد هاست لیکن کاربردهای مهمی نیز برای روی خصوصاً گالوانیزه و نیز آلومینیوم وجود دارد.

عملیات مخلوط کروماته فسفات نیز به کار میروند و بر اساس آستر های فسفاتی هستند. این مخلوط میتواند چسب های پلیمری هم داشته باشد. ساده ترین فرآیند فسفات کردن استفاده از اسید فسفریک رقیق و گرم برای آهن است و ممکن است قبل از کروماته کردن انجام شود. در گذشته از فسفات روی ( فسفر دادن)، فسفات دی هیدروژن منیزیم ( فسفات کاری پارکر)، و شتاب دهنده هایی نظیر نیترات مس ( فسفات کاری بوندریت) استفاده میشد. که مدت عمل فرایند را از 30 به 5 دقیقه کاهش می دهد. اخیراً برای کاهش دمای فرآیند تلاش شده است و محلولهای فسفات سرد شامل نمک ها و آستر های زنجیری به کار می رود. 

محلول های مشابهی برای آهن و روی به کار می‌رود برای آلومینیوم، کمپلکس سازی نظیر فلوئورید باید اضافه کرد.  پوشش هنوز عمدتاً فسفات روی یا کروماته فسفات است لیکن حکاری کردن اولیه با اسیدهای محتوی اسید فلوئوریدریک مناسب است. 

پس از فسفات کردن باید پوشش را ۶۰  فسفاته های محلول برطرف شود، لیکن باید آب شستشو دارای مقادیر بسیار کمی (250ppm> ) کلر و فسفات باشد تا لایه فسفاته مورد حمله قرار نگیرد. 

آب بندی شیمیایی معمولاً روی قطعات فسفات انجام نمی‌شود زیرا پوشش رنگ یا لاک که بعداً اعمال می شود، خود آب بندی کننده است.  پوشش های ضخیم تر الزاما محافظت شان بیشتر از پوشش های نازک تر نیست و کاربردهای متفاوتی دارند. پوشش های ضخیم را می‌توان به صورت آب بندی نشده در محیط هایی که روغن و گریس دور آن را گرفته به کار برد،  لیکن پوششهای نازک‌تر را معمولاً برای لایه زیرین برای رنگ کاری استفاده می کنند،  مثلا بدنه اتومبیل، سردخانه‌ها، اثاثیه ادارات و دوچرخه. 

مقاومت سایشی خوب است و قطعات پوشش شده را میتوان اکسترود کرد و یا در عملیات کشش سیم به کار برد. 

فرآیند فسفات کردن به این حقیقت بستگی دارد که یونهای دو ظرفیتی آهن، منیزیم روی، تولید فسفات های اولیه، ثانویه - ثالث می کنند، فسفات اول محلول است، فسفات دوم تاحدی محلول و فسفات سوم نامحلول است. 

در حالت سه ظرفیتی تنها فسفات نامحلول فریک موجود است.