سختی پوششهای کروم سخت ۸۵۰ تا ۱۰۰۰ ویکرز یا معادل RC ۷۰ میباشد. و عوامل متعددی بر آن تاثیر دارند که عبارتند از :


۱.  اثر چگالی جریان و دما:

سختی های زیاد در شرایط خاصی از دما و چگالی جریان ایجاد میشود و شرایط استاندارد آن  ۵۰ تا ۵۲ درجه سانتیگراد و چگالی جریان ۲۷ تا ۳۰ A/dm  است.  اگر دما کمتر باشد، پوشش سربی رنگ با سختی  ۶۰۰   H.V  و اگر دما بیشتر باشد پوشش سفید شیری با سختی تا  ۶۰۰ ویکرز ایجاد میشود.


۲. نسبت اسید کرومیک و سولفوریک و غلظت آنها:

نسبت اسید کرومیک به اسید سولفوریک  نیز مهم است و معمولا به نسبت ۱۰۰:۱   بیشترین سختی حاصل میشود. اگر اسید کرومیک بیشتر شود سختی رسوب تا حدی افت میکند. افزایش مقدار سولفات نیز سختی رسوب را کاهش میدهد. برای خنثی کردن اثر اسید سولفوریک اضافی باید چگالی جریان را افزایش داد.


۳. کروم سه ظرفیتی:

مقدار کروم سه ظرفیتی باید بین ۳ تا ۲۵ گرم در لیتر باشد. اگر بیش از این مقدار باشد سختی افت میکند. سختی پوشش مربوط به ساختار بلوری آن است که B.C.C است و کوچک  بودن ذرات آن و جهت دار بودن بلور ها باعث بالا بودن سختی آن میشود. مقاومت پوشش هادر برابر سایش مربوط به این سختی است و ضمنا پوشش دارای انرژی سطحی کمی است.