کروم سخت برای افزایش عمر قطعات در مقابل سایش، اصطحکاک و فرسایش به کار میرود.

روی این اجزا برای تعمیر و یا از ابتدا آب کروم سخت داده میشود. کروم سخت در قطعات موتورها، پمپ ها، کمپرسورها و اجزای هیدرولیکی پرسها به کار میرود و از نظر خوردگی مقاوم است. ضمنا به طور سرد اعمال میشود و در مقایسه با سایر  روکش های سخت کردن خطر اعوجاج قطعه وجود ندارد. پوشش کروم سخت ظاهر شفافی دارد و تا 400 C  تحت تاثیر گرما قرار نمیگیرد.

عمده خواص کروم سخت عبارتند از:

  •  سختی و مقاومت در برابر سایش
  • مقاومت در برابر خوردگی و گرما
  • ضریب اصطکاک کم و خاصیت نچسب بودن
  • ظاهر خوب و تزیینی
  • خواص پارامگنتیک

 

خواص کروم فلزی

وزن اتمی                                                                                 52.01

عدد اتمی                                                                                   24

نقطه ذوب                                                                                1850C

ضریب انبساط                                                                      6-  10*8.1

 مقاومت                                                                                    13      ( microohm/cm3 ) 

شبکه بلوری                                                                           B.C.C 

قابلیت هدایت گرمایی در                                                            0.165    (cal/s.cm3   18C ) 

 خواص مغناطیسی                                                                 پارامعناطیس

مدول یانگ                                                                         10*15              ( psi )