تصاعد گاز هیدروژن در کاتد باعث مشکلاتی از جهت حفظ سلامت میشود. میتوان با شناور کردن قطعات پلاستیکی در روی حمام این مشکلات را کاهش داد. همینطور پیشنهاد شده مواد مختلفی از قبیل تری فلوئورواستیک اسید و یا آمین های چربی دار اکسی الکیلات به حمام ها اضافه شود تا پاشش مواد همراه با هیدروژن کاهش یابد. . سرب، ورق آلومینیوم، لاک الکل، برخی از پلاستیک ها، نوار وینیل با پشت سربی، نوار سلوفان و برخی از واکسها را میتوان برای جلوگیری از آب کروم به کار برد.

 

ایجاد تلاطم با هوا در آب کروم کاری مطلوب است لیکن باید هوا را صاف کرد زیرا ناخالصی های موجود در آن باعث تیره شدن رسوب میشود.  معمولا مواد آلی که برای جلوگیری از بخار هاو ذرات اسیدی کرومیک به حمام ها افزوده میشوند مواد آلی سولفونه ای هستند که در آنها اتم های هیدروژن را با اتم های فلوئور جایگزین کرده اند تا در محیط اکسیدان اسید کرومیک تجزیه نشوند.  این مواد گران اند ولی دو خاصیت زیر هستند: 

1. اسید کرومیک کم نمیشود و نیازی به سیستم تهویه نیست. 

2.  این مواد کشش سطحی محلول های کروم را کم میکنند و باعث میشوند تا نمونه ها بهتر شسته شوند و هزینه شست شو و خشک کردن کاهش بیابد.

 

با استفاده از حمام زیر میتوان رسوب کروم را از قطعات زدود:

 حمام 1: 

ارتو فسفریک اسید             70%                وزنی

اسید استیک                      6.6                 وزنی

آب                                  23.4                 وزنی

 

حمام 2 :

 ارتو فسفریک اسید          61-86  درصد        وزنی

اسید سولفوریک               5-12   درصد        وزنی

اسید استیک                   36.5                  وزنی

آب                                 6-25                 وزنی

 


حمام 3:

اسید کرومیک                 0.1%                وزنی

اسید فسفریک               10-30  درصد      وزنی

 اسید سولفوریک            30-50  درصد       وزنی

آب                                باقی

 

 

این حمام ها دمای38 C استفاده میشود. سطح کاتد باید 2 برابر سطح آند باشد. ارجحیت داردکه از حمام 1 برای فولاد و برنج استفاده شود، گرچه حک کاری جزئی در برنج پدید می آید. حمام 2 برای فولاد، برنج، روی آلومینیوم به عنوان فلز اصلی به کار میرود‌. حمام 3 نیز ترجیحا برای فلز روی به کار میرود.