آند های سربی در آب کروم کاری به شکل میله، چهارگوش، و تسمه با صفحات موج دار به کار میروند. شکل آند در رابطه با بهینه کردن چگالی جریان تعیین میشود.

توزیع خطوط پتانسیل در الکترولیت و نقاط با پتانسیل یکسان از کاتد به الکترولیت و به آند را میتوان با استفاده از پل و تستون و پروب تعیین کرد. از روی این نتایج و مشاهده ی کیفیت پوشش میتوان شکل آند را طراحی کرد. از آنجا که آند چندان مصرف نمیشود میتوان از آند های تو خالی استفاده کرد تا وزن و قیمت آنها کمتر شود. آند های سربی در شرایط نرمال روی سطح خود دارای دی اکسید سرب به رنگ قهوه ای تیره هستند که برای اکسید شدن یون کروم سه ظرفیتی ضروری است. اگر روی آند کرومات سرب زرد پرتقالی تشکیل شود آن را باید با فعال کردن مجدد برطرف کرد.

 

برای عملکرد مطمئن فرایند باید آند های سرب به طور آندی اکسید شوند و لایه ی قهوه ای رنگ PbO2  در سطح آند تشکیل شود. به هنگام توقف عمل آبکاری واکنش شیمیایی آهسته ای انجام میشود و کرومات سرب زرد رنگ PbCrO4 تشکیل میشود که وجود آن به عنوان  یک عایق کننده به سادگی با چشم قابل تشخیص است. لایه ی دی اکسید سرب به عنوان یک اکسید کننده مهم است و Cr+3 را به CrO4-2 تبدیل میکند و در نتیجه  از تشکیل  یون Cr+3   که ممکن است باعث کاهش رسوب الکترولیزی در غلظت های بیشتر از 15 تا 20 گرم در لیتر شود، جلوگیری میکند.